0

No products in the cart

Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Fluff & Stuff vindt de bescherming van jouw privacy en jouw gegevens zeer belangrijk, en in navolging hiervan hebben wij een privacybeleid opgemaakt. 

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

 1. I. Wie ben ik? 

Strumar, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Steenbakkerijen 26 bus 3, 2845 Niel (handelend onder de commerciële naam “Fluff & Stuff”) en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0446.902.259. 

E-mailadres: hi@fluffandstuff.be  

 1. II. Welke persoonsgegevens verwerk ik? 

Fluff & Stuff verzamelt alleen de persoonsgegevens die door jou werden bezorgd. Zo zal jij bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres aan mij bezorgen indien jij je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer jij gebruik wenst te maken van mijn diensten. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Fluff & Stuff verwerkt: 

 • Voor- en achternaam – Geslacht 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bedrijfsgegevens 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Fluff & Stuff verwerkt jouw gegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou (de klant) en Fluff & Stuff, (ii) voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer Fluff & Stuff een rechtmatig belang heeft dit te doen en jouw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven). 

 1. III. Cookies 

Fluff & Stuff gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Fluff & Stuff gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 1. IV. Minderjarigen 

Fluff & Stuff heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Fluff & Stuff kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als jij ervan overtuigd bent dat Fluff & Stuff zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hi@fluffandstuff.be en dan zullen deze gegevens worden verwijderd. 

 1. V. Waarvoor verwerk ik jouw gegevens? 

Fluff & Stuff verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verlenen van een dienst 
 • Bezorgen van een product aangekocht via de website 
 • Verzenden van de nieuwsbrief 
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst 
 • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Fluff & Stuff verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die in nodig heb voor de BTW – aangifte

VI. Jouw rechten 

Je hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op: 

 • Opvragen van een kopie van jouw persoonsgegevens, 
 • Correctie vragen van jouw persoonsgegevens, 
 • Vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist, 
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden), 
 • Jouw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief). 

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hi@fluffandstuff.be . 

Fluff & Stuff wenst jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

 1. VII. Bewaringstermijn gegevens 

Fluff & Stuff bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?”. 

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Fluff & Stuff jouw gegevens langer bewaren. 

 1. VIII. Beveiliging gegevens 

Fluff & Stuff neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien je de indruk zou hebben dat jouw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met me op via hi@fluffandstuff.be . 

 

 1. IX. Delen van de gegevens met derden 

Fluff & Stuff zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc). 

Indien het noodzakelijk is dat Fluff & Stuff in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid. 

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Fluff & Stuff jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Fluff & Stuff hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van mijn rechten. 

In geen geval zal Fluff & Stuff jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. 

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Fluff & Stuff beheerd worden. Fluff & Stuff is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites. 

 1. X. Vragen 

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij dan door een e-mail te sturen naar hi@fluffandstuff.be . 

WETTELIJKE INFORMATIE 

Identificatie: Strumar, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (handelend onder de commerciële naam “Fluff & Stuff”) 

Zetel: Steenbakkerijen 26 bus 3, 2845 Niel 

Ondernemingsnummer: 0446.902.259 

RPR – Antwerpen (afdeling Antwerpen) 

BTW: BE0446.902.259 

E-mailadres: hi@fluffandstuff.be  

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de consument beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr . Het te melden emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: hi@fluffandstuff.be