0

No products in the cart

Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen en definities 

1.1. Strumar, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Steenbakkerijen 26 bus 3, 2845 Niel (handelend onder de commerciële naam “Fluff & Stuff”) en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0446.902.259. 

Emailadres: hi@fluffandstuff.be  

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden 

(2) Cliënt: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt 

(3) Consument: de Cliënt, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen 

(4) Offerte: Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via Website, sociale media of e-mail) 

(5) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen 

(6) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig 

(7) Overmacht: iedere omstandigheid waarmee Fluff & Stuff ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Cliënt kan worden verlangd 

(8) Website: www.fluffandstuff.be  

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

2.1 De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen Partijen. 

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Fluff & Stuff. 

2.3 Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de Cliënt uit die wij niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze hebben aanvaard. De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op onze Website, de Cliënt neemt ook kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden voor hij/zij overgaat tot aankoop van een artikel of product. 

2.4 Wij behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op de Website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst. 

Artikel 3. Aanbod en bestelling 

3.1 Om een bestelling te plaatsen kiest de Cliënt het (de) product(en) die hij/zij wenst te bestellen door op onze Website te surfen, hij/zij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit. 

3.2 Nadat wij vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling hebben ontvangen, ontvangt de Cliënt onmiddellijk een bevestiging van de bestelling en per e-mail een samenvatting van de bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, de voorliggende Algemene Voorwaarden of een link naar de Algemene Voorwaarden. 

3.3 Wij behouden ons het recht voor de bestelling van de Cliënt op te schorten, te annuleren of te weigeren, in volgende situaties: 

– bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product; 

– bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de webshop; 

– bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Cliënt; 

– bij overmacht; 

– wanneer kan worden aangenomen dat de Cliënt de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen. 

3.4 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is vermeld. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 4. Prijs en betaling 

4.1 De prijs van de producten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven. Dit staat steeds duidelijk vermeld bij de productomschrijving/informatie. 

4.2 Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de Cliënt worden gelegd. 

4.3 Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten. 

4.4 De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

4.5 Fluff & Stuff houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, indien nodig (materiaal afhankelijk van schommelingen op de markt). Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil. 

4.6 Wij kunnen niet aan onze prijzen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de prijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

4.7 De betaling van jouw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van jouw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Bepaalde banken of kredietinstellingen kunnen eventueel bijkomende kosten in rekening brengen. 

4.8 De volledige prijs wordt altijd meteen in de webshop voldaan. 

4.9 Betaalt de Cliënt niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de Cliënt in gebreke, dan is Fluff & Stuff gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de Cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

Artikel 5. Levering 

5.1 Wij trachten zo snel als mogelijk uw bestelling te verzenden. De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 kalenderdagen. 

5.2 De bestelling zal slechts aan de Cliënt worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling. 

5.3 De kosten voor verzendingen zullen per bestelling worden aangegeven. 

Standaard verzending is enkel mogelijk in België, Nederland en Groot-Hertogdom Luxemburg. 

5.4 Indien de Cliënt afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fluff & Stuff gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de Cliënt op te slaan. 

5.5 Indien Fluff & Stuff gegevens van Cliënt nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Cliënt deze gegevens aan Fluff & Stuff ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 6. Aanbod 

6.1 Fluff & Stuff is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit steeds uitdrukkelijk in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De productomschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt mogelijk te maken. 

6.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verboden zijn zoals: de prijs (incl. BTW), de eventuele kosten van verzending, etc. 

Artikel 7. Productfoto’s en specificaties 

7.1 Alle afbeeldingen en productfoto’s bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle productfoto’s zijn illustratief bedoeld en voldoende gedetailleerd weergegeven. Kleuren kunnen (licht) afwijken van de productfoto’s omdat het natuurlijke materialen betreft. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Artikel 8. Herroepingsrecht 

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Producten op afstand bij de Fluff and Stuff bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of Diensten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om Fluff& Stuff ervan in kennis te stellen dat hij/zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag. 

8.2 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van de verklaring in de bijlage van huidige Algemene Voorwaarden of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt. 

8.3 De Consument moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij/zij de beslissing om de Overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar Fluff& Stuff. 

8.4 Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fluff&Stuff het recht voor om de Cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

8.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de Consument. 

8.6 Indien de Cliënt de Overeenkomst herroept zal Fluff& Stuff alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten terugbetalen, en dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen. In het geval van een aankoop van een Product kan Fluff& Stuff wachten met de terugbetaling totdat we alle producten hebben teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat de goederen verzonden werden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

8.7 Fluff& Stuff zal de Consument met hetzelfde betaalmiddel als die van de oorspronkelijke transactie. 

8.8 De Consument erkent dat hij/zij niet beschikt over het herroepingsrecht, en doet er uitdrukkelijk afstand van, in de situaties opgesomd in artikel VI.53 WER (bv: bij de levering van op maat gemaakte of personaliseerde goederen). 

Artikel 9. Garantie 

9.1. In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering. 

Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten. 

Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument. 

De Consument is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht. 

Enkel de bestelbon geldt voor de Consument als garantiecertificaat ten aanzien van ons. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op de bestelbon werd vermeld. 

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ons. 

In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 De Cliënt erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe wij gehouden zijn uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk kan worden gehouden, met uitzondering van bedrog en grove fout. In de hypothese waarin de Cliënt het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van ons aantoont, is de schade waarop de Cliënt aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan ons wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan de prijs van het product. 

10.2 De Cliënt erkent eveneens dat wij niet aansprakelijk zijn voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde producten. 

10.3 Wij zijn niet verantwoordelijk indien door de Cliënt verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de Cliënt. 

10.4 Tenslotte komt het de Cliënt toe zich te informeren met betrekking tot de eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden geheven. Fluff & Stuff kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden indien de Cliënt wordt geconfronteerd met gelijk welke beperking of met de betaling van bijkomende heffingen ingevolge het door zijn land met betrekking tot deze materie gevoerde beleid. 

Artikel 11. Intellectuele eigendom 

11.1 Onze producten en ontwerpen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen. Zo is het niet toegelaten de ontwerpen van onze producten te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 12. Gegevensbeschermingsbeleid 

12.1 Fluff & Stuff is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

12.2 Voor meer informatie verwijst Fluff & Stuff naar haar Privacyverklaring op haar Website die integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 13. Volledigheid en nietigheid 

13.1 Deze algemene voorwaarden vormen samen met de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Fluff & Stuff en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

13.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen 

14.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden. 

14.2 De Consument kan een klacht indienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . 

14.3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr . 

Artikel 15. Vragen en opmerkingen 

15.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de producten van Fluff & Stuff, kan de Cliënt steeds contact opnemen op het volgend e-mailadres hi@fluffandstuff.be 

Versie 26 januari 2023 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Strumar, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Steenbakkerijen 26 bus 3, 2845 Niel (handelend onder de commerciële naam “Fluff & Stuff”) en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0446.902.259. 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… — Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Datum ………………………………………………………………………………………………… — Handtekening van consument(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.